Dorota Ignasiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim,

Kontakt: 505-904-783

Adres e-mail: dyrektor@pcas-tomaszow.pl

Informacja o danych osobowych w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej
płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Farbiarska 20/24, 97-200 Tomaszów Maz.

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwane “rozporządzeniem 2016/679″, „RODO”, w związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania Pańskich danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dorota Ignasiak – Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: dyrektor@pcas-tomaszow.pl lub telefonując pod numer: 505 904 783. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych: Marcin Milczarek, pisząc na adres: m.milczarek@pcas-tomaszow.pl lub telefonując pod numer: (44) 724-63-34.
  2. Państwa dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dyrektorze PCAS, w celach statutowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit a, lit b, lit c, lit d, lit e w/w Rozporządzenia w szczególności na podstawie Ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz innych aktów prawnych. Ponadto dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wykonaniem umów oraz na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np. uczestnictwa w organizowanych wycieczkach, konkursach i innych formach działalności PCAS. Oprócz realizacji w/w celów PCAS jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy odbywają staże i praktyki oraz osób starających się o pracę w PCAS.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i e Rozporządzenia 2016/679: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, ale także art. 6 ust. 1 lit. b: przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. W przypadku wspomnianych wyżej konkursów, wycieczek podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit a w/w Rozporządzenia) jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług świadczonych PCAS.
  5. Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy PCAS, Policja, Prokuratura, CBA, Sądy, ZUS, Urząd Skarbowy, bank, ubezpieczyciel, uczestnicy zajęć. Inne podmioty  upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych.
  6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji w/w celów przetwarzania uwzględniając przepisy prawa oraz Instrukcję Kancelaryjną, Instrukcję Archiwalną, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.  lub regulaminem.
  7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W uzasadnionych przypadkach Administrator zamierza przekazywać Państwa dane do państwa trzeciego, do organizacji międzynarodowych – USA poprzez publikacje imienia i nazwiska, zdjęć, filmów, transmisji na żywo, na profilu PCAS na Facebooku.
  9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Metadane
Stworzone przezMarcin Milczarek
Data publikacji06-11-2019 10:18
Modyfikacja przezbipadmin
Data modyfikacji15-10-2020 11:52
Rejestr zmianRejestr
Liczba zmian3
Liczba wyświetleń269